H «Διακήρυξη της Αμβέρσας» για μία Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Συμφωνία

Η «Διακήρυξη της Αμβέρσας» αποτελεί μια επείγουσα έκκληση για αναζωογόνηση του βιομηχανικού τοπίου της Ευρώπης, ενισχύοντας τους βασικούς κλάδους της βιομηχανίας, διασφαλίζοντας την ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητά τους εν μέσω μεταβαλλόμενων γεωπολιτικών συνθηκών. Υπογραμμίζει την προθυμία της βιομηχανίας να συμβάλει σε μια ισχυρότερη Ευρώπη. Σηματοδοτεί μία συλλογική προσπάθεια για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και θέτει τις βάσεις για την επανεκκίνηση των βιομηχανικών επενδύσεων στην Ευρώπη, σηματοδοτώντας την έναρξη της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα 10 σημεία της Διακήρυξης επισκεφθείτε: https://cefic.org/ https://antwerp-declaration.eu/

Επισυνάπτονται φωτό

Photo No1 – οι υπογράφοντες τη Διακήρυξη της Αμβέρσας.

Photo No2 – (διακρίνονται από αριστερά) Martin Brudermüller, Πρόεδρος του CEFIC του ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Χημικής Βιομηχανίας, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen και ο Πρωθυπουργός του Βελγίου Alexander De Croo.

Ακολουθούν αναλυτικά τα 10 σημεία της Διακήρυξης:

1. Να θέσουν τη Συμφωνία των βιομηχανιών στο επίκεντρο της νέας Ευρωπαϊκής στρατηγικής ατζέντας για την περίοδο 2024-2029. Θα πρέπει να θεσπιστεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την ανάδειξη της ανταγωνιστικότητας σε στρατηγική προτεραιότητα και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για ένα ισχυρότερο σχέδιο επιχειρηματικής σκοπιμότητας στην Ευρώπη. Το σχέδιο δράσης πρέπει να περιλαμβάνει ενέργειες για την εξάλειψη της ασυνέπειας σε ρυθμιστικό επίπεδο, των αντικρουόμενων στόχων, της περιττής πολυπλοκότητας της νομοθεσίας και της επαχθούς υποβολής εκθέσεων. Ζητάμε να εκπονηθεί μια συνολική πρόταση για τη λήψη διορθωτικών μέτρων που θα αφορούν όλους τους σχετικούς υφιστάμενους κανονισμούς της ΕΕ, η οποία θα αποτελέσει το πρώτο νομοθετικό κείμενο που θα υποβληθεί στον επόμενο θεσμικό κύκλο της ΕΕ.

2. Να συμπεριλάβουν ισχυρή δημόσια χρηματοδότηση με ένα Ταμείο Ανάπτυξης Καθαρής Τεχνολογίας που θα τροφοδοτείται με μελλοντικά έσοδα από το ΣΕΔΕ (Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών), στενά συντονισμένο με ένα απλουστευμένο πλαίσιο Κρατικών ενισχύσεων, τηρώντας παράλληλα τους κανόνες της Ενιαίας αγοράς. Μια τέτοια εξέλιξη θα επέτρεπε τη δημόσια εμπλοκή για τη μείωση του ρίσκου των ιδιωτικών επενδύσεων στις καθαρές τεχνολογίες μέσω της στήριξης τόσο του CAPEX όσο και του OPEX, συνοδευόμενη αφενός από εγγυήσεις για τη διασφάλιση της διατήρησης και της δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας στην Ευρώπη και αφετέρου από ένα ανταγωνιστικό και βιώσιμο φορολογικό επίπεδο σε όλη την Ευρώπη.

3. Να καταστήσουν την Ευρώπη έναν ανταγωνιστικό πάροχο ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο. Το κόστος της ενέργειας στην Ευρώπη είναι απλούστατα υπερβολικά υψηλό με αποτέλεσμα να μην είναι ανταγωνιστικό, κάτι που δεν οφείλεται μόνο στις τιμές των βασικών προϊόντων αλλά και στις ρυθμιστικές επιβαρύνσεις. Η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να δώσει προτεραιότητα σε νέα έργα για την παραγωγή άφθονης και οικονομικά προσιτής ανανεώσιμης και πυρηνικής ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Χρειαζόμαστε μια πραγματική ενεργειακή στρατηγική της ΕΕ με συγκεκριμένες δράσεις που θα επιτρέπουν τη διασυνοριακή ροή ηλεκτρικής ενέργειας, την επέκταση του δικτύου για το υδρογόνο και για άλλα ανανεώσιμα & χαμηλών εκπομπών άνθρακα αέρια, καθώς και συνεργασίες με χώρες πλούσιες σε πόρους.

4. Να επικεντρωθούν στις υποδοχές που χρειάζεται η Ευρώπη. Να στοχεύσουν μέσω της Ειδικής ομάδας για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα, καθώς και των διαρθρωτικών και περιφερειακών ταμείων στην ενοποίηση και την οικοδόμηση παγκόσμιας κλάσης υποδομών ενέργειας, ψηφιακής τεχνολογίας, CCUS και ανακύκλωσης στην ΕΕ το συντομότερο δυνατόν, αναδεικνύοντας αυτά τα σημαντικά έργα σε έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Να αποσυμφορήσουν τις διασυνοριακές μεταφορές και να μεριμνήσουν για την ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων. Να άρουν τα εμπόδια αδειοδότησης για έργα βιομηχανικού μετασχηματισμού. Ο μετασχηματισμός αυτός θα απαιτήσει επίσης σημαντικό αριθμό εξειδικευμένων εργαζομένων, ο οποίος επί του παρόντος είναι μικρός. Απαιτούνται στοχευµένα προγράµµατα ώστε ένας μεγαλύτερος αριθμός εξειδικευμένων ατόμων να καταστεί γρήγορα διαθέσιμος.

5. Να μεριμνήσουν για την εξασφάλιση επαρκών επιπέδων πρώτων υλών στην ΕΕ μέσω της ενίσχυσης της εγχώριας δυνατότητας εξόρυξης, καθώς και της βιώσιμης επεξεργασίας και ανακύκλωσης κρίσιμης σημασίας πρώτων υλών, σε συνδυασμό με νέες παγκόσμιες συμπράξεις. Μέσω της αύξησης των ανανεώσιμων πηγών άνθρακα και των κυκλικών πηγών άνθρακα, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης και της ταχείας αδειοδότησης προηγμένων τεχνολογιών χημικής ανακύκλωσης. Μέσω της ανάπτυξης μιας στρατηγικής για τον κυκλικό άνθρακα που θα παρέχει κίνητρα για τη δέσμευση και χρήση του άνθρακα (CCU), για πρώτες ύλες βιολογικής προέλευσης, βασικά μέταλλα, ορυκτά και προηγμένα υλικά που είναι απαραίτητα για την επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας. Οι συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου ή άλλα είδη συμφωνιών θα πρέπει να εξασφαλίζουν ζωτικής σημασίας προμήθειες για τη βιομηχανία, να επιτρέπουν την πρόσβαση σε νέες αγορές και να αυξάνουν τις εξαγωγές. Η ΕΕ θα πρέπει να εξετάσει όλα τα μέσα πολιτικής κατά του αθέμιτου ανταγωνισμού για να εξασφαλίσει πραγματικά ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις ενωσιακές βιομηχανίες τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από τη «διαρροή» άνθρακα [της μεταφοράς της παραγωγής εκτός Ε.Ε., σε χώρες όπου οι περιβαλλοντικές δεσμεύσεις είναι περιορισμένες ή απουσιάζουν.]

6. Να ενισχύσουν τη ζήτηση για προϊόντα καθαρών μηδενικών εκπομπών άνθρακα, χαμηλών εκπομπών άνθρακα, καθώς και για κυκλικά προϊόντα. Να ενδυναμώσουν τους καταναλωτές (επιχειρήσεις και ιδιώτες) ώστε να επιλέγουν προϊόντα καθαρών μηδενικών εκπομπών και κυκλικά προϊόντα, με βάση διαφανείς διαδικασίες που αφορούν το αποτύπωμα άνθρακα και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα άνθρακα του προϊόντος. Να αποτελέσουν παράδειγμα αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες οι οποίες αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις και τους ιδιώτες αγοραστές που εγκρίνονται από την ΕΕ. Να επεκτείνουν την εμβέλεια εφαρμογής της νομοθετικής πράξης για τη βιομηχανία μηδενικών καθαρών εκπομπών (Net Zero Industry Act) και της νομοθετικής πράξης για τις κρίσιμης σημασίας πρώτες ύλες (Critical Raw Materials Act). Να αυξήσουν τις δυνατότητες πωλήσεων μέσω βελτιωμένης πρόσβασης στις διεθνείς αγορές.

7. Να μεριμνήσουν για την αξιοποίηση, την ενίσχυση, την αναζωογόνηση και τη βελτίωση της Ενιαίας αγοράς με σκοπό τη μετάβαση σε ολοκληρωμένες αλυσίδες αξίας, συμπεριλαμβανομένης της λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του αυξημένου κατακερματισμού που προκαλείται από την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο. Να δημιουργήσουν μια ενιαία αγορά για τα απόβλητα και τα ανακυκλωμένα υλικά, καθώς και μια πραγματική ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Να βελτιώσουν την επιβολή των υφιστάμενων μέτρων εστιάζοντας στις εισαγωγές.

8. Να καταστήσουν το πλαίσιο καινοτομίας πιο «έξυπνο», συμπεριλαμβανομένης της προαγωγής επιστημονικών πρακτικών υψηλής ποιότητας, της τεχνολογικής καινοτομίας και των συνεργατικών πολιτικών που δίνουν προτεραιότητα στην ανοιχτότητα και σε ρεαλιστικές εκβάσεις, ενώ παράλληλα να υιοθετήσουν καινοτόμες προσεγγίσεις όπως τα προστατευμένα κανονιστικά περιβάλλοντα. Να προωθήσουν την ψηφιοποίηση ως προϋπόθεση διεξαγωγής πρωτοποριακής έρευνας, καθώς και ως μέσο ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας. Να προστατεύσουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ώστε να αποκτήσει η Ευρώπη ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Να δώσουν έμφαση στη μετάβαση από έργα επίδειξης σε έργα καινοτομίας και σε πρωτοποριακές εμπορικές τεχνολογίες.

9. Ένα νέο πνεύμα νομοθέτησης. Η νομοθεσία θα πρέπει να δημιουργήσει κίνητρα για τις επιχειρήσεις ώστε να επενδύουν σε καθαρές τεχνολογίες. Αποφύγετε να επιδιώκετε την υλοποίηση των στόχων της πολιτικής της Πράσινης Συμφωνίας μέσω μιας δύσκαμπτης και λεπτομερούς εφαρμογής των κανονισμών. Αποτρέψτε την υπερβολική υποβολή εκθέσεων, διασφαλίστε τη συνοχή, μείνετε συντονισμένοι με την πραγματικότητα στον χώρο της βιομηχανίας και ενσωματώστε τις νομοθετικές προτάσεις μέσω μιας ισχυρότερης Γενικής Γραμματείας και ενός Συμβουλίου Ρυθμιστικού Ελέγχου που θα εφαρμόζει συστηματικά έναν Έλεγχο Ανταγωνιστικότητας και ένα Ευρωπαϊκό stress test καινοτομίας, βάσει των οποίων θα πρέπει να αξιολογείται κάθε νέα νομοθεσία και πολιτική πρωτοβουλία. Χρησιμοποιήστε αξιόπιστα δεδομένα και επιστημονικά στοιχεία για την αποτελεσματική χάραξη πολιτικής. Αξιολογήστε τον σωρευτικό αντίκτυπο της νομοθεσίας.

10. Διασφαλίστε ότι η δομή επιτρέπει την επίτευξη αποτελεσμάτων. Ορίστε τον πρώτο Αντιπρόεδρο που θα είναι επιφορτισμένος με την ευθύνη υλοποίησης της Συμφωνίας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ενώ παράλληλα θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη ενσωμάτωση της νομοθεσίας και την ευθυγράμμιση με τη θεματολογία της επόμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επιβλέποντας τις βασικές ΓΔ (Γενικές Διευθύνσεις) που εμπλέκονται στη Συμφωνία της βιομηχανίας στο πλαίσιο μίας ολοκληρωμένης προσέγγισης.